چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

تاثیرات مشاوره گروهی

تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس

هدف اصلی  پژوهش حاضر، اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس رویکرد لازاروس بر حل مساله اجتماعی و بلوغ عاطفی نوجوانان دختر در شهر کاشان است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش نیمه آزمایشی (با گروه پیش آزمون و پس آزمون) می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دختران نوجوان شهر کاشان هستند. برای اجرای تحقیق ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای از مجموع جامعه آماری تعداد 36 نفر انتخاب شدند. 18 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 18 نفر دیگر در گروه گواه قرار داده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه حل مسأله اجتماعی SPSI-R دزوریلا و همکاران (2002) و پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و ماهیش بهارگاوا (1991) است که پس از انتخاب افراد در دو مرحله (قبل و بعد از اجرای آزمایش) توسط افراد گروه کنترل و گواه تکمیل شد. پس از جمع آوری داده‌ها، نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد،که نتایج  نشان داد: مشاوره گروهی براساس رویکرد لازاروس بر حل مساله اجتماعی و بلوغ عاطفی نوجوانان دختر تأثیر معناداری داشت. و به صورت جزئی تر و جداگانه نتایج نشان داد که مشاوره گروهی براساس رویکرد لازاروس بر حل مساله اجتماعی نوجوانان دختر تأثیر معناداری داشت. همچنین مشاوره گروهی براساس رویکرد لازاروس بر بلوغ عاطفی نوجوانان دختر تأثیر معناداری داشت.

  • مشخصات کتاب
  • نویسنده: مریم جمالی آرانی
  • مترجم : ندارد.
  • نوبت چاپ : ریاضی پژوه
  • موضوع : تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس
  • كد كتاب : 587
  • جلد : 87
  • ناشر : انتشارات اندیشمند
  • تاریخ درج : ۱۳۹۷-۰۷-۰۹
محبوب ترین کتاب ها
میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی
میزان برخورداری مدارس منطقه 6
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس
تاثیرات مشاوره گروهی
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
نشر فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
چا پ کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی
پربازدیدترین کتاب
چاپ کتاب چگونه یک مقاله علمی مناسب بنویسیم.
How to write a Good scientific paper